Algemene voorwaarden

retriever media informatie b.v.

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten over levering van diensten of producten door Retriever Media Informatie B.V. Afwijkingen of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze door Retriever Media Informatie B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden betekent:

 • RMI: Retriever Media Informatie B.V., gevestigd te Amsterdam;
 • Retriever Database: de door RMI geëxploiteerde online database(s) met advertentie- en redactie gegevens van alle BeNeLux- en Franse media;
 • Abonnee: een natuurlijke- of rechtspersoon die een Gebruikersovereenkomst met RMI heeft gesloten;
 • Proefabonnee: een natuurlijke- of rechtspersoon die een proefabonnement (Demo) met RMI heeft gesloten en die op grond daarvan tijdelijk bepaalde diensten van RMI mag uitproberen;
 • Gebruikersovereenkomst : de overeenkomst tussen de Abonnee en RMI op grond waarvan de Abonnee tegen vergoeding en onder de in deze Algemene Voorwaarden genoemde voorwaarden toegang heeft tot en gebruik mag maken van de Retriever Database of een gedeelte daarvan.

3. Gebruikersovereenkomst

3.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op of in verband met de Retriever Database en daarbij behorende software komen toe aan RMI en/of haar licentiegevers.

3.2. RMI verleent aan de Abonnee tijdens de duur van de Gebruikersovereenkomst het niet-overdraagbare recht om de Retriever Database of een gedeelte daarvan te gebruiken. Dit gebruiksrecht van de Abonnee omvat enkel en alleen het normale gebruik van de Retriever Database binnen de technische mogelijkheden die RMI daarvoor biedt.

3.3. De Retriever Database mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van Abonnee, maar nooit zodanig dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van – al of niet commerciële – exploitatie van de Retriever Database of enig gedeelte daarvan door Abonnee of een derde. Het is Abonnee niet toegestaan de Retriever Database of licentie- of gebruiksrechten daarvoor of (andere) rechten die volgen uit de Gebruikersovereenkomst, in welke vorm dan ook, te verstrekken of over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen aan enige derde of (direct of indirect) in te brengen in enig samenwerkingsverband, tenzij RMI daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

3.4. Indien in de Gebruikersovereenkomst een afdeling of onderdeel van het bedrijf van Abonnee wordt genoemd, is het gebruiksrecht van de Abonnee beperkt tot die afdeling of dat onderdeel.

3.5. Het gebruiksrecht wordt verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door de Abonnee van de overeengekomen vergoedingen.

3.6. Het is de Abonnee uitdrukkelijk niet toegestaan om:

 • wijzigingen in de Retriever Database te maken of een poging daartoe te doen;
 • technische hulpmiddelen te gebruiken om gebruiksbeperkingen van de Retriever Database of daarbij behorende software te omzeilen;
 • t.a.v. de Retriever Database enig ander gebruik te maken of enige andere handeling te verrichten dan uitdrukkelijk toegestaan in deze Algemene Voorwaarden.

Wanneer een Abonnee de Retriever Database op een andere wijze wil gebruiken dan omschreven in deze Algemene Voorwaarden, dan dient hij/zij daarvoor contact op te nemen met RMI.

3.7. Indien de Retriever Database zonder schriftelijke toestemming van RMI is gebruikt buiten het kader van wat uitdrukkelijk is toegestaan in deze Algemene Voorwaarden dan kan RMI ervoor kiezen om te verlangen dat de Abonnee de vergoeding betaalt die door RMI gewoonlijk voor zulk gebruik wordt berekend of om tegen zulk gebruik als wanprestatie en inbreuk op intellectuele eigendom op te treden en een beroep te doen op alle daaraan verbonden rechtsgevolgen inclusief volledige schadevergoeding.

4. Proefabonnement (Demo)

4.1. RMI verleent aan de Proefabonnee het recht om gedurende één week beperkt gebruik te maken van de Retriever Database en zodoende de diensten van RMI uit te proberen. Het gebruiksrecht van de Proefabonnee omvat alleen het normale gebruik binnen de beperkte technische mogelijkheden die RMI daarvoor aan de betrokken Proefabonnee biedt. Dat betekent onder meer dat het aantal zoekresultaten per zoekopdracht in aantal is beperkt en het totale aantal zoekresultaten dat kan worden verkregen tijdens het proefabonnement kan zijn beperkt.

4.2. Indien de Proefabonnee de Retriever Database zonder schriftelijke toestemming van RMI gebruikt in strijd met de beperkingen van het proefabonnement (zoals onder meer omschreven in artikel 4.1) is het bepaalde in art. 3.7 van toepassing.

4.3. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitzondering van artikel 3.2, ook van toepassing op de Proefabonnee, met dien verstande dat waar “Abonnee” staat, “Proefabonnee” moet worden gelezen.

4.4. RMI behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht proefabonnementen en abonnementen te weigeren zonder opgaaf van reden, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

5. Duur, beëindiging en opschorting

5.1. Een Gebruikersovereenkomst heeft een duur van één jaar, tenzij schriftelijk een andere duur is overeengekomen.

5.2. Aan het einde van een contractsperiode wordt de Gebruikersovereenkomst steeds automatisch verlengd met één jaar, tenzij deze door één van partijen is opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden uiterlijk 3 maanden voor het einde van een lopende contractperiode.

5.3. RMI mag de Gebruikersovereenkomst op ieder moment met onmiddellijke ingang en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, beëindigen, indien de Abonnee de Retriever Database in strijd met artikel 3 (heeft) gebruikt.

5.4. RMI mag haar dienstverlening (waaronder het bieden van toegang tot de Retriever Database) op ieder moment opschorten wanneer zij vermoedt dat de Abonnee de Retriever Database heeft gebruikt in strijd met artikel 3 of anderszins oneigenlijk gebruik maakt van de diensten of producten van RMI.

6. Betaling

6.1. De Abonnee dient de in de Gebruikersovereenkomst genoemde jaarlijkse abonnementskosten en eventueel andere vergoedingen vooraf aan RMI te betalen.

6.2. Abonnementskosten en eventuele andere vergoedingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3. Indien de Abonnee verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de Abonnee (zonder dat aanmaning of ingebrekestelling nodig is) over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Wanneer betaling uitblijft, kan RMI de vordering uit handen geven. In dat geval is de Abonnee naast het dan verschuldigde bedrag gehouden tot vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

6.4 RMI mag de tarieven en/of andere vergoedingen aanpassen. Een nieuw tarief zal ingaan op het moment dat de Gebruiksovereenkomst automatisch wordt verlengd, tenzij deze wordt opgezegd (zoals omschreven in artikel 5.2).

6.5. Indien een verhoging van een tarief of andere vergoeding meer dan 5% bedraagt, zal RMI de Abonnee daarover tijdig informeren zodat de Abonnee desgewenst nog kan opzeggen voordat de verhoging ingaat. Als de opzegtermijn al is verlopen wanneer RMI de Abonnee informeert over een verhoging van meer dan 5% (en de verhoging dus binnen de opzegtermijn ingaat), is de Abonnee gerechtigd de overeenkomst binnen twee maanden nadat hij/zij is geïnformeerd op te zeggen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden. De vergoeding die de Abonnee in dit geval verschuldigd is, zal op basis van het oude tarief worden berekend.

7. Bescherming persoonsgegevens

7.1 In de uitvoering van haar diensten verwerkt RMI persoonsgegevens van de Abonnee en/of personen werkzaam bij/voor de Abonnee.

7.2 In verband met de ondersteuning van de dienstverlening door RMI aan Abonnee alsmede in verband met het kunnen benaderen van de Abonnee en/of personen werkzaam bij/voor de Abonnee met informatie en met diensten van RMI en derden, kan RMI persoonsgegevens verwerken.

7.3 Verwerking van persoonsgegevens door RMI in het kader van de activiteiten zoals in lid 1 en 2 vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

7.4 Op de Abonnee rust een zelfstandige plicht tot naleving van de toepasselijke wet– en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De Abonnee vrijwaart RMI tegen alle aanspraken van derden in verband met niet-naleving van deze wet– en regelgeving door de Abonnee. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die RMI in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

8. Aansprakelijkheid

8.1 RMI zal redelijke inspanningen leveren om de beschikbaarheid van de Retriever Database te bewerkstelligen. Retriever kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie die in het kader van de dienstverlening beschikbaar worden gemaakt, omdat RMI afhankelijk is van derden die deze informatie aanleveren. Zodoende kan RMI niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten in de inhoud van in de uitvoering van de diensten ter beschikking gestelde informatie of eventuele ‘down time’ (onbereikbaarheid) van de Retriever Database.

8.2. RMI is niet aansprakelijk voor:

 • de inhoudelijke juistheid, volledigheid en tijdigheid van de inhoud van de Retriever Database;
 • eventuele schade die kan ontstaan gedurende of volgend op gebruik van de in de Retriever Database gepresenteerde informatie;
 • eventuele schade die kan ontstaan door het (tijdelijk) niet (goed) beschikbaar of up to date zijn van de Retriever Database.

8.3. Indien RMI ondanks artikel 8.1 en 8.2 toch aansprakelijk zou zijn in verband met een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, dan is die aansprakelijkheid bovendien beperkt tot de totale abonnementskosten of andersoortige vergoeding die de wederpartij in verband daarmee aan RMI betaald heeft gedurende het jaar voorafgaande aan de claim evenwel tot een maximum van € 2500,-.

9. Wijziging

9.1. RMI zal de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De Algemene Voorwaarden bevatten daarom altijd een versiedatum. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de website van RMI.

9.2. Op iedere overeenkomst is de versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing die bij het aangaan van die overeenkomst de meest recente versie was. Indien een overeenkomst op grond van artikel 5.2 wordt verlengd nadat deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd, is vanaf het moment van de verlenging de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing.

9.3. RMI behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Retriever Database, de bijbehorende software, de functionaliteit daarvan, haar website of anderszins haar producten of diensten inhoudelijk of in technisch opzicht te wijzigen.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1. Op de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

10.2. Eventuele geschillen over de totstandkoming of uitvoering van deze overeenkomst of die anderszins verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam.

Algemene Voorwaarden Retriever Media Informatie B.V. – Versie: 30 juni 2021